Počet položek: 0 0 CZK
CZK EUR

Reklamační řád

obchodní společnosti Sběratelský ráj,s.r.o se sídlem Čajkovského 1716, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 24782025, DIČ CZ24782025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 173789 (dále též jen „Sběratelský ráj“ nebo „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu Sběratelský ráj je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující–podnikatel“). kupující–spotřebitel a kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ke zboží je přikládán daňový doklad/faktura , který slouží k uplatnění reklamace.

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně nebo reklamované zboží zaslat na adresu: Sběratelský ráj s.r.o, 1.máje 300, 34004 Železná Ruda.
 4. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Sběratelský ráj, s.r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení.
 5. Reklamace se vztahují - na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

  Reklamace se nevztahují - na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č. 136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, oxidace stříbra, oxidace bižuterie, otěr rhodiování stříbrného šperku, otěr zlaceného ocelového šperku v lázni PVD (modrá, černá, červená, žlutá), vypadnutí kamenu, deformaci, přetržení, ztrátu části atd. U prstenů s výřezem nošením uvolněné části prstenu. U silikonu prasknutí, které vzniká pnutím silikonu při namočení.

  Záruční doba

  Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců na závady výrobního charakteru. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.

  Záruka se nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříků náušnic, rozbití kamenu nebo sklo doplňku.

  Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Stejně tak škod z neodborného používání produktu, škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nesprávnou údržbou. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

  Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (jako např. odření, poškrábání, přetržení nebo jiné mechanické poškození). Práva ze záruky lze uplatnit pouze na závady výrobního charakteru. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

   Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.Stříbrné a postříbřené šperky:
Stříbrné a postříbřené šperky. Zejména v teplých letních měsících dochází k častějšímu tzv. černání stříbra. Stříbro v důsledku působení chemických látek (lidský pot, vliv prostředí, apod.) a slunečního světla postupně mění svoji barvu – tmavne a na svém povrchu vytváří produkty oxidace. Tomu nelze dlouhodobě zabránit žádnou výrobní technologií, a proto takové reklamace nelze považovat za oprávněné. Obecné fyzikální vlastnosti kovů nelze reklamovat.
Šperky z bižuterních kovů:
Bižuterie je obecně určena především pro příležitostné nošení. Je třeba si uvědomit, že obecný bižuterní kov je slitinou několika druhů méně odolných kovů a je opatřen různými povrchovými úpravami, které mohou nesprávným zacházením a přílišným namáháním změnit vzhled.
Tašky z umělých materiálů (PVC, koženka):
Slouží jako módní doplněk pro drobné osobní věci. Doporučená zátěž je max. 2 kg v závislosti na velikosti kabelky. Nejsou určené k dennímu zatěžování, spíše k příležitostnému nošení, myšleno k šetrnému zacházení. Vzhledem k jejich jemnější struktuře a zdobení jsou snadno náchylné k okolním vlivům, k promočení, mrazu a následnému ošoupání. Zvláště u módních barevných potisků je třeba brát na zřetel, že tyto výrobky nejsou určeny ke každodennímu používání, neboť v zátěžových místech (např. u opasku) může být snadno jejich jemná struktura narušena.

Potřebujete poradit ? Reklamační řád

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     více informací